A szabadtéri égetésre vonatkozó szabályozási tájékoztatás

A nyári időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet. Ezért fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére.

Hazánkban a szabadtéri tüzek jelentős része emberi tevékenység következtében keletkezik, ezért fontos, hogy mindenki megismerje és betartsa a szabadban történő tűzgyújtás alapvető szabályait. A károk akkor előzhetők meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival, azokat betartjuk, és betartatjuk.

A katasztrófavédelmi szervek kiemelt feladatként kezelik a vegetáció-tüzek megelőzését, az ezzel kapcsolatos figyelemfelhívást, tájékoztatást, így az alábbiakra szeretnénk felhívni a figyelmüket.

A tüzek keletkezéséhez és gyors terjedéséhez hozzájárulhat a száraz aljnövényzet, avar, és az erős szél is, amit a szabadban történő tűzgyújtás előtt figyelembe kell venni.

Tapasztalatok alapján, azokon a településeken, ahol nem megoldott a zöldhulladék elszállítása, a lakosok égetéssel semmisítik meg a növényi hulladékot a sokkal környezetkímélőbb komposztálás helyett.

A szabadtéri égetés szabályait alapvetően az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 5. ) BM rendelet (továbbiakban OTSZ ) 225-228. §-i szabályozzák.

Az OTSZ 225. bekezdése a belterületeken tiltja a növényi hulladékok égetését, kivéve, ha azt más jogszabály, például önkormányzati rendelet megengedi.

Ahol nincs rendeletben szabályozva a belterületi növényi hulladék égetés, ott TILOS az égetés. Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri égetést végeznek, és a települési önkormányzat azt rendeletben nem szabályozta, a tűzvédelmi hatóságnak eljárást kell indítania, és végső soron tűzvédelmi bírságot kell kiszabnia az ügyféllel szemben.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Harta Nagyközség Önkormányzata nem szabályozza rendeletben a belterületi növényi hulladék égetést, így a fenti szabályok értelmében TILOS az égetés.

A külterületi ingatlanokon történő irányított égetéshez előzőleg engedélyt kell kérni a tevékenységre a tűzvédelmi hatóságtól. A kérelmet illeték megfizetésével kell előterjeszteni.

Kérelmet magánszemély személyesen, postai úton és elektronikus úton terjeszthet elő. Gazdálkodó szervezet csak elektronikus úton terjeszthet elő kérelmet a hatóság felé. Az illetéket (mely 3000 forint) személyes és postai úton előterjesztett kérelem esetén illetékbélyeggel, elektronikus előterjesztés esetén elektronikusan szükséges leróni. A kérelemnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

kérelmező nevét és címét,

z égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,

az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját ( év, hónap, nap, óra, perc ),

az irányított égetés indokát,

az égetéssel érintett terület nagyságát,

az égetés folyamatának pontos leírását,

az égetést végző személyek nevét, címét,

az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,

a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és

a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.

A kérelmet legkésőbb az irányított égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz.

Az irányított égetés az OTSZ 227-228 §-nak betartásával végezhető:

227. § (1) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,

b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,

c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott,megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni.

228. § (1) A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani.

(2) A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani.

(3) A folyamatos tisztán tartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.

Fokozott tűzveszély (tűzgyújtási tilalom ) ideje alatt tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közúti menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

A tűzgyújtás tilalom ( fokozott tűzveszély ) megállapítása és visszavonása függ a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától. A tűzgyújtási tilalomról ( fokozott tűzveszélyről ) a Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság (NÉBIH EI) közleményt küld az érintett szervezeteknek, országos közszolgálati médiának, és hivatalos honlapján www.erdotuz.hu közzéteszi a tűzgyújtási tilalomról ( fokozott tűzveszélyről ) szóló térképet.

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról ( fokozott tűzveszélyről) a NÉBIH EI hivatalos honlapja mellett tájékozódhat a www.erdotuz.hu weboldalon, az onnan is elérhető további szakmai honlapokon, amelyek számos egyéb hasznos információval szolgálnak a szabad területen történő tűzgyújtásról. Kiemelt helyen teszi közzé a hírt a katasztrófavédelem is honlapján: www.katasztrofavedelem.hu.

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság ás a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.