EFOP-1.5.3-16-2017-00016

Projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00016

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.09.01.

A szerződött támogatás összege: 496.789.992 Ft

Projekt célja:

A projekt egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. A kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként az egyes térségekben, településeken, településrészeken élők fel- és megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására. A területileg differenciált, komplex humán közszolgáltatás-fejlesztés révén a beavatkozások hozzájárulnak a szolgáltatáshiányos térségek számának csökkentéséhez, a valós helyi problémákra reagálva, célzott szolgáltatási eszközök bevezetése útján adnak választ a területi kapacitáshiányokból adódó problémákra.

A projekt másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

A projekt részcéljai

 • A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása
 • A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése
 • A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése
 • A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása
 • A kultúrák közötti párbeszéd erősítése

A projekt tartalma:

A konzorciumi tagok:

 • Solt Város Önkormányzata (Konzorciumvezető)
 • Dunavecse Város Önkormányzata
 • Homokmégy Községi Önkormányzat
 • Miske Községi Önkormányzat
 • Dunapataj Nagyközség Önkormányzata
 • Harta Nagyközség Önkormányzata
 • Drágszél Községi Önkormányzat
 • Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
 • Magyar Diáksport Szövetség

A konzorciumi együttműködés keretében vállaljuk, hogy a projektjük megvalósításával hozzájárulunk:

 • a területi különbségek csökkentéséhez a humán közszolgáltatások tekintetében,
 • a társadalmi felzárkózás folyamatához, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával,
 • a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához,
 • a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával munkaerőpiaci helyzetük erősítéséhez,
 • az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez,
 • ágazatközi együttműködések, integrált megoldások kialakításához,
 • az országosan homogén szolgáltatások differenciálásához,
 • a kapott támogatáson felül jelentkező esetleges többletköltséget önerőből finanszírozzuk.

A projekt tevékenységeit – figyelembe véve a helyzetfelmérést – úgy alakítottuk ki, hogy a beazonosított célcsoport hosszú távon képes legyen a közszolgáltatási feladatok minőségi ellátására. A projektünk fő tevékenységi csoportjai:

A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása.

Tervezett tevékenység:

 • Szakemberek foglalkoztatása a közegészségügy és köznevelés, közművelődés hiánymunkaköreiben;
 • A prevenciós programok lebonyolítása a szolgálat szakembereinek - szociálpedagógus és szociálismunkás - irányításával, önkéntesek bevonásával történik.
 • Egyéni fejlesztő foglalkozások, beszélgetések.
 • A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése. Tervezett tevékenységek:
 • Önéletrajzírást és interjúra való felkészítést tartalmazó tanácsadás
 • Foglalkoztatáshoz szükséges alapkészségek, tudások elsajátítására vonatkozó képzések
 • Előadás a hátrányos helyzetűek alkalmazásáról munkáltatóknak
 • Csoportos közösségi munkavégzés, a munkaszocializáció elősegítése érdekében
 • A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése. Tervezett tevékenységek:
 • Közösségszervező alkalmazása kisközösségek támogatására, rendezvények szervezésére
 • Meglévő közösségi terekbe kisközösségekhez kapcsolódó programok szervezése
 • A felmérés során azonosított igényekhez illeszkedő programok tartása fiataloknak
 • Kapcsolattartókat és rendezvényeket koordináló közösségszervező alkalmazása
 • A helyi fiatalok részére egészséges életvezetéssel összefüggő workshopok, tanácsadások megszervezése a munkaerőpiaci részvételük elősegítése érdekében.
 • Helyi önkéntesek által koordinált mozgás- és sportprogramok, rendezvények, konferenciák, kurzusok, kisebb projektmunkák, valamint sportesemények formájában. Az önálló testmozgásprogram-tervezést és a fizikai aktivitási szint fokozását segítő tanácsadás. A programokhoz kapcsolódó helyi kommunikáció. Az egészséges táplálkozás fontosságára figyelmet felhívó helyi szemléletformáló programok, kiadványok.

A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása.

Tervezett tevékenységek:

 • Hátrányos helyzetű emberek tájékoztatása az elérhető közszolgáltatásokról szóró és tájékoztató anyagok készítése és eljuttatása a célcsoporthoz.
 • Mi otthonunk – ifjúsági képzőművészeti és szépírás pályázat, Kiskertünk Program, MesélŐ, Bács-Kiskun hazavár, Helyi Arcok, Boldogulj Bács-Kiskunban, Összetartozunk, Nagyanyámtól tanultam.

Beruházások - Tervezett tevékenységek:

 • Közösségi terek nem engedélyköteles felújítása
 • Könyvtár épületének felújítása, eszközbeszerzés
 • Informatikai és sport eszközök, melyek a költségvetésben részletesen kifejtésre kerülnek.

A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása.

Tervezett tevékenységek:

 • Nyugdíjas klub tartása
 • Baba-mama klub
 • Szülőklub tartása
 • Irányított testmozgás szabadtéren, szakember irányításával
 • Egészségfejlesztési Iroda közreműködésével előadások tartása
 • A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése. Tervezett tevékenységek:
 • Civilnap a helyi civilszervezetek tevékenységének bemutatására, az önkéntesség népszerűsítése céljából
 • Szünidei nyári táborok szervezése hátrányos helyzetűek részére
 • Az önkéntes tevékenység helyi erőforrásainak felépítése, erősítése és támogatása és a társadalmi befogadás elősegítése a testmozgáson, a sporton keresztül, ehhez településenként 10 fő önkéntes toborzása, felkészítése, önkéntes- és iskolai közösségi szolgálatot koordináló helyi kezdeményezések megerősítése.

A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása.

Tervezett tevékenységek:

 • Előadás tartása az alkoholfüggőségről (pl. egészségnapon); Dohányzó és nemdohányzó területek kijelölése közösségi programként; Szenvedélybetegségekkel kapcsolatos helyi jellemzők felmérése, azokkal kapcsolatos intézkedések megfogalmazása; Prevenciós programok tartása; Anyaklubok tartása
 • A kultúrák közötti párbeszéd erősítése
 • Közterület-felügyelet
 • A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a munkavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése. Tervezett tevékenységek:
 • Nemzeti etnikai kultúrák értékeinek bemutatása
 • A magyar, a roma és egyéb nemzetiségűek közös részvételével tartandó gasztronómiai, népismereti foglalkozások szervezése, megtartása; Cigányzene, kisebbségi kulturális programok szervezése

A projekt várható eredménye:

 • A munkaerőpiaci integráló programokba bevont hátrányos helyzetű személyek száma: 230 fő
 • A program elhagyását követően a munkaerő-piacra vagy munkaerő-piaci programba belépők száma: 50 fő
 • Egészségfejlesztő és betegségmegelőző programokban részt vevő személyek száma: 250 fő
 • Migránsok, külföldi hátterű személyek, kisebbségek (beleértve a marginalizálódott közösségeket, például a romákat) száma: 200 fő
 • Szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma: 5 db
 • A projekt valamely programelemébe bevont személyek aránya: 10 %
 • Helyi szakemberhiányos humán közszolgáltatásban, a projektnek köszönhetően elhelyezkedő szakemberek száma növekszik: 15 fő
 • Család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése érdekében indított, preventív jellegű programok keretében, a devianciák megelőzését vagy krízishelyzetek kezelését biztosító foglalkozásokon részt vett személyek száma növekszik: 700 fő
 • Elkészített egyéni fejlesztési tervek: 300 db
 • Az egyéni fejlesztési terv alapján, a foglalkoztathatóság szempontjából fontos kompetenciák fejlesztését célzó programelemben résztvevők száma növekszik: 300 fő
 • A hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutását támogató programokba nem egyéni fejlesztési terv alapján résztvevők száma növekszik: 350 fő
 • Elkészülnek a hátrányos helyzetű csoportok, elsődleges munkaerő piacra jutását támogató programok (aktív munkaerő-piaci eszközök), tematikák: 3 db
 • A projekt keretében szervezett és megvalósított, a hátrányos helyzetből adódó sajátosságok kezelését szolgáló, a célcsoport személyiségfejlődésének pozitív irányú változása érdekében nyújtott mentori szolgáltatásban részesülők száma növekszik: 300 fő
 • A lakosság egészségmagatartásának fejlesztését célzó közösségi egészségnevelési és egészségfejlesztési programokkal elért személyek száma növekszik: 750 fő
 • Közösségi fejlesztési folyamatokban résztvevő helyi lakosok száma növekszik: 400 fő
 • A helyi közösségekben való szerepvállalásra felkészítő programokon résztvevők száma növekszik: 120 fő
 • Fiatalok közösségépítése tevékenység csoporthoz tartozó programokba bevontak száma növekszik: 150 fő
 • A helyi életminőség javítását célzó, és a célcsoport helyben maradását ösztönző programok száma növekszik: 8 db
 • A fiatalok helyben maradását ösztönző szolgáltatások/programok száma növekszik: 10 db