Helyi Választási Bizottság
Harta, Templom u. 68. sz.
Szám: 17/2019.(IX.09.) HVB

HATÁROZAT

 

Harta Nagyközség Önkormányzat Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 160. §. /2/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva meghozta az alábbi határozatot:

A szavazólapon a polgármester képviselőjelöltek az alábbi sorrendben szerepelnek:

  1. Dollenstein László FÜGGETLEN
  2. András István FÜGGETLEN

E határozat ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak, törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

Indokolás

 

A Ve. 160. §. /1/ bekezdése szerint a szavazólapon a jelöltek az illetékes választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.

A Ve. 160. §. /2/ bekezdése alapján az illetékes választási bizottság a 160. §. /1/ bekezdése szerinti sorsolást a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határnapon 16 óra után végzi el.

Fentiek értelmében a Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 9-én 18 órakor kezdődő ülésén megtartotta a sorsolást és annak eredményéről a rendelkező rész szerint döntött.

A Ve. 160. §. /3/ bekezdése alapján, ha a sorsolást követően valamely jelöltet nem vesznek nyilvántartásba, vagy abból törölnek, a szavazólapon szereplő jelöltek egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik. A szavazólapon a jelöltek folyamatos sorszámozással ellátva kell feltüntetni.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 239. §-án alapul.

Harta, 2019. szeptember 9.

                                                                                 Wéberné Simon Erzsébet

                                                                                            HVB elnök