Helyi Választási Bizottság

Harta, Templom u. 68. sz.

Szám: 18/2019.(IX.09.) HVB

HATÁROZAT

 

Harta Nagyközség Önkormányzat Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 160. §. /2/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva meghozta az alábbi határozatot:

A szavazólapon a német nemzetiségi  önkormányzati képviselőjelöltek az alábbi sorrendben szerepelnek:

  1. Fröhlich Henrik Német Önkormányzatok BKKM  Szövetsége
  2. Grőbné Ranga Nelli Német Önkormányzatok BKKM  Szövetsége
  3. Horváth Tiborné Német Önkormányzatok BKKM  Szövetsége
  4. Zsinkáné Schettrer Csilla Ágnes Német Önkormányzatok BKKM  Szövetsége
  5. Frőhlich Henrikné Német Önkormányzatok BKKM  Szövetsége
  6. Dollenstein László Német Önkormányzatok BKKM  Szövetsége

E határozat ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak, törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

Indokolás

 

A Ve. 160. §. /1/ bekezdése szerint a szavazólapon a jelöltek az illetékes választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.

A Ve. 160. §. /2/ bekezdése alapján az illetékes választási bizottság a 160. §. /1/ bekezdése szerinti sorsolást a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határnapon 16 óra után végzi el.

Fentiek értelmében a Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 9-én 18 órakor kezdődő ülésén megtartotta a sorsolást és annak eredményéről a rendelkező rész szerint döntött.

A Ve. 160. §. /3/ bekezdése alapján, ha a sorsolást követően valamely jelöltet nem vesznek nyilvántartásba, vagy abból törölnek, a szavazólapon szereplő jelöltek egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik. A szavazólapon a jelöltek folyamatos sorszámozással ellátva kell feltüntetni.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 239. §-án alapul.

Harta, 2019. szeptember 9.

                                                                                 Wéberné Simon Erzsébet

                                                                                            HVB elnök