Harta

 

 1. június 18. napjával megszűnt a veszélyhelyzet
 • 2020. június 18. napjától a Kormány Magyarország egész területére egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezet be.

A megjelent jogszabályi változásokból a fontosabbak vázlatosan ismertetjük.

 • Megszűnt a vásárlási idősáv a boltokban és a gyógyszertárakban, mindenki korlátozás nélkül látogathatja a boltokat.

Bérleti szerződésekre vonatkozó átmeneti szabályok

 • A turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok tekintetében a nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződéseket a bérbeadó 2020. június 30-áig felmondással nem szüntetheti meg.
 • A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró, az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakásra kötött lakásbérleti szerződés, valamint az állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiségekre vonatkozó bérleti szerződés új pályázat kiírása nélkül a bérlő egyoldalú, a veszélyhelyzet fennállása alatt – de legkésőbb a szerződés lejártának utolsó napján – megtett írásbeli nyilatkozata alapján a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig meghosszabbodik.

Az adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítések

 • Az adózó a 2020. április 22-e és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségét, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesítheti.
 • A 2020. április 26-tól 2020. december 31-éig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz.

A fizetési moratórium

 • Ha a felek eltérően nem rendelkeznek, az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége úgy módosul, hogy az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap. A fizetési moratórium nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen.
 • A fizetési moratórium 2020. december 31-éig tart.

A beszámolási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos átmeneti szabályok

 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolókra vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbe helyezési és közzétételi, továbbá benyújtási, leadási, megküldési határidők – ha azok 2020. április 22. és 2020. szeptember 30. között esedékesek – 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak, azzal, hogy ezen beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani.

Az érintéses fizetésekre vonatkozó átmeneti szabályok

 • 2020. december 31. napjáig marad az érintéses elektronikus fizetési művelet összeghatára a tizenötezer forint.

 

A közterület igénybevételével vagy használatával kapcsolatos fizetési kötelezettségekre vonatkozó átmeneti szabályok

 

 • 2020. július 1. napjáig ingyenes marad a parkolás.
 • A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének Magyarország területén 2020. szeptember 1. napjáig nem kell a közterület-használati díjat fizetnie a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után, amelynek megfizetése később sem követelhető.

 

Szociális és családügyi tárgyú átmeneti szabályok

 

 • Ha a havi rendszeres szociális ellátásnak a rendszeres felülvizsgálata, vagy a gyermekek otthongondozási díjának a felülvizsgálata a veszélyhelyzet ideje alatt vált esedékessé, a felülvizsgálatot 2020. június 30-áig meg kell indítani.
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatálya, és az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából megállapított jogosultság meghosszabbodik 2020. augusztus 31-éig.
 • A 2020. március 11-e után és 2020. június 30-a előtt lejáró közgyógyellátásra való jogosultság 2020. augusztus 31-éig meghosszabbodik.
 • A fogyatékos és az idős személyek számára nappali ellátást nyújtó intézmények épületében egyidejűleg tartózkodó ellátottak száma 2020. július 31-éig nem haladhatja meg a bejegyzett férőhelyszám 50%-át, valamint a fogyatékos és az idős személyek számára nappali ellátást nyújtó intézmények az ellátottak lakókörnyezetében is nyújthatják a szükséges ellátást, szolgáltatásnyújtás esetén az igénybe vevői nyilvántartásban rögzíteni kell az igénybe vevőt akkor is, ha a szolgáltatásnyújtás az otthonában vagy infokommunikációs eszközön keresztül történik.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Hartai Hársfavirág Szociális Központ június 23-tól újra a szokásos rendben működik.

Köznevelési tárgyú átmeneti szabályok:

 

 • 2020. június 26-ig minden általános és középfokú iskola megszervezi a tanulók felügyeletét. A felügyelet keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás tartható.
 • Ha a tanuló a lakóhelyétől eltérő településen jár iskolába, és a saját intézményében nem tud tanulófelügyeletben részt venni, felügyeletének ellátását a lakóhelye szerinti településen működő iskola nem tagadhatja meg.
 • 2020. június 26-ig az iskolai napközbeni felügyeletet igénybe vevő tanulók részére intézményi gyermekétkeztetést kell biztosítani.
 • 2020. június 26-ig az iskolai napközbeni felügyeletben részt nem vevő gyermekek részére szünidei gyermekétkeztetést kell biztosítani amennyiben jogosultak rá.

Egészségügyi tárgyú átmeneti szabályok

 

 • a gyógyszer kiadója a gyógyszer kiadását felírási igazolás nélkül is teljesíti azon személy részére, aki a beteg társadalombiztosítási azonosító jelét közli, és saját természetes személyazonosító adatait törvényben meghatározottak szerint hitelt érdemlően igazolja.

Okmányokkal kapcsolatos átmeneti szabályok

 • A magyar hatóság által kiállított, a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, valamint a veszélyhelyzet megszüntetését követő 15 napon belül lejáró hivatalos okmányok – ideértve a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi idejét is, a veszélyhelyzet megszűnését követő 180 napig érvényesek.
 • Ha a személyi biztonsági tanúsítvány, a telephely biztonsági tanúsítvány vagy biztonsági szakvélemény érvényessége a veszélyhelyzet ideje alatt járt le vagy a veszélyhelyzet megszűnésétől számított 45 napon belül jár le, érvényessége a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig meghosszabbodik.

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről:

 • Mindenki köteles a tömegközlekedési eszközön, valamint az üzletben történő vásárlás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.
 • A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében az ott dolgozók – a vendégek által látogatható területen – kötelesek a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.
 • A szájat és az orrot eltakaró eszközt nem kell viselnie a hatodik életévét be nem töltött kiskorúnak.

A zenés, táncos rendezvények megtartására vonatkozó rendelkezések:

 • A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott, zenés, táncos rendezvény függetlenül annak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől abban az esetben tartható meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott személyeket – egy időben nem haladja meg az 500 főt.

Labdarúgó mérkőzések

 • Az MLSZ döntése alapján ismét korlátozás nélkül látogathatók a labdarúgó-mérkőzések

A határátlépésre vonatkozó szabályok

 • az Európai Unió tagállamainak állampolgárai, valamint a szerb, a svájci, a liechtensteini, a norvég és az izlandi állampolgárok szabadon beléphetnek Magyarország területére.
 • Ezzel párhuzamosan a magyar állampolgárok mentesülnek a karanténba vonulás kötelezettsége alól, ha az Európai Unió tagállamaiból, Szerbiából, Svájcból, Liechtensteinből, Norvégiából vagy Izlandról térnek haza.

 

A munkahelyvédelmi bértámogatással kapcsolatos egyes kérdésekről:

 • alkalmazhatóság határideje 2020. december 31. napja, kérelem benyújtásának határideje 2020. augusztus 31. napja.

Temető rendelet

 

 1. július 01. napjától lép hatályba Harta Nagyközség Önkormányzata Polgármeserének 4/2020 (VI.15.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről 12/2015 (V.04.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendeletben rendezve lett, több régóta húzódó kérdés. Szeretném felhívni a tisztelet lakosság figyelmét, hogy a lejárt sírhelyeken található síremlékek átkerültek az Önkormányzat tulajdonában, ez jogszabály alapján eddig is így volt, de rendeletünkben eddig erre külön nem tértünk ki. Akik a lejárt sírhelyeken lévő síremlékre igény tartanak, azok jelezzék a temető gondnoknál és szállítsák el a temetőből. Az Önkormányzat az I. parcellában lévő lejárt sírhelyeket fel fogja számolni és újra értékesíti. A lejárt sírhelyek listáját ki fogjuk függeszteni a temetőben. A síremlék elszállítása előtt igazolni kell, hogy az elszállító a jogos tulajdonos, vagy a jogos tulajdonos örököse.

A temetkezéssel kapcsolatos ügyintézés a temető ravatalozójában kialakított helységben történik, ahol egyúttal a temetkezéssel kapcsolatos eszközök is megtekinthetők.
Tel.: Haász László +36-20/459-8068

Harta, 2020. június 19.

Bak Nándor

jegyző