nyito

BÁCS- KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

 

Digitálisan aláírta: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

DN: c=HU, l=Kecskemét,

2.5.4.97=VATHU-15789257-2-03, o=Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal, serialNumber=DO20141128-1DO24, cn=Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Dátum: 2021.08.31 13:41:46 +02'00'

 

Ikt. szám: BK/KTF/08168-3/2021. Ügyintéző: dr. Mátyás Krisztina Telefon: +36 (76) 795-861

KRID azonosító: 246192384 Melléklet: -

Tárgy: Hartai Öntözési Közösség Kft., Hartai ÖK-1 öntözési körzet fejlesztése, öntözőtelepének létesítése és üzemeltetése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás, közlemény

 K Ö Z L E M É N Y

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság)

székhelye: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.

elérhetősége:

postacím: 6001 Kecskemét Pf. 642

tel.: 76/795-870

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Honlap: http://bkmkh.hu/

KRID azonosító: 246192384

értesíti az érintetteket,

 

hogy a Hartai Öntözési Közösség Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég rövidített elnevezése: Hartai öntözési Közösség Kft., székhely: 6326 Harta, Széchenyi István utca 18., KÜJ: 103 826 316,

Cégjegyzékszám: 03-09-133511, adószám: 27346305-2-03, KSH szám: 27346305-0111-113-03, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 27346305#cegkapu) meghatalmazása alapján Agócs Gábor (6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. u. 3/1.) 2021. augusztus 23. napján – Hartai Öntözési Közösség Kft., Hartai ÖK-1 öntözési körzet fejlesztése, öntözőtelepének létesítése és üzemeltetése tárgyú a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálati kérelmet terjesztett elő, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

 A kérelmező: Hartai Öntözési Közösség Korlátolt Felelősségű Társaság

 Az ügy tárgya: Harta Hartai ÖK-1 öntözési körzet fejlesztése, öntözőtelepének létesítése és üzemeltetése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás

 Az eljárás megindításának napja: 2021. augusztus 24.

Az ügyintézési határidő: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdése, 50. § (1)-(3) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 67. § (2) bekezdése alapján az eljárás megindulásának napjától számított 45 nap.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének és szünetelésének időtartama.

Ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: dr. Mátyás Krisztina (Telefon: +36 (76) 795-861) A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható.


A közlemény közhírré tételének időpontja: 2021. augusztus 31.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály

6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642 76/795-870, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. KRID azonosító: 246192384

2

A közvetlen hatásterülettel érintett település: Harta

Felhívom a tevékenységgel érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetőleg a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan e közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a környezetvédelmi hatósághoz észrevételt tehetnek.

A környezetvédelmi hatóság döntési lehetőségei:

 

  1. megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint
  2. aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,
  3. ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,
  4. ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;
  5. ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;
  6. amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,
  7. ca) ennek tényét rögzíti és - a cb) alpontban foglaltak kivételével - megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,
  8. cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;
  9. ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.

A kérelem és a mellékletek példányába a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán lehet betekinteni. A betekintés módjáról a környezetvédelmi hatóságnál lehet részletes felvilágosítást kapni.

 A kérelem és mellékletei internetes elérhetősége:

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file- download/8a22845f7aa3be7b017b9b20986802ac/2218/3729219467645177508/08168-1- 2021%20Hartai%20%C3%96K-1.%20%C3%B6nt%C3%B6z%C3%A9si%20k%C3%B6rzet%20_EVD.zip

Kecskemét, 2021. augusztus 31.

Kovács Ernő

kormánymegbízott nevében és megbízásából:

Dr. Petrovics György

osztályvezető