Névtelen.png

BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/08104-3/2023.
Ügyintéző: Lovászné dr. Kis Klára
Telefon: +36 (76) 795-861
KRID azonosító: 246192384

Tárgy: közlemény az eljárás megindításáról

K Ö Z L E M É N Y

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság)
székhelye: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.
elérhetősége:
postacím: 6001 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.
tel.: 76/795-870
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: https://kormanyhivatal.kh.gov.hu/
KRID azonosító: 246192384

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2)-(3)
bekezdései alapján az alábbiakról értesíti az érintetteket,
hogy a Tandem Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég rövidített elnevezése:
Tandem Kft., székhely: 6326 Harta, Rákóczi F. utca 2/A., adószám: 10649053-2-03,
cégjegyzékszám: 13 09 225830) nevében KörIM Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég rövidített
neve: KörIm Kft., székhely: 6500 Baja, Szent László utca 105., adószám: 24999052-2-03,
cégjegyzékszám: 03-09-127942) által 2023. szeptember 19. napján előterjesztett – Harta 0219/3-6, 11-
12 hrsz.-ú ingatlanon tervezett öntözőtelep kialakítása tárgyú– előzetes vizsgálati dokumentáció
elbírálása iránti kérelem alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.
A fenti tárgyú eljárásban az Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei
nem állnak fenn (hiánypótlás, a tényállás tisztázása, illetve szakkérdés vizsgálata szükséges), így
hatóságunk a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.
A kérelmező: Tandem Kft.
Az ügy iktatási száma: BK/KTF/8104-1/2023

2

Az ügy tárgya: Harta 0219/3-6., 11-12 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett öntözőtelep kialakítása
tárgyú előzetes vizsgálati eljárás
A közvetlen hatásterülettel érintett település: Harta
Az eljárás megindításának napja: 2023. szeptember 15.
Az ügyintézési határidő: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdése, 50. § (1)-(3) bekezdése és a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 67. § (2) bekezdése alapján az eljárás megindulásának
napjától számított 45 nap.
Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás
felfüggesztésének és szünetelésének időtartama.
Ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: Lovászné dr. Kis Klára (Telefon: +36 (76) 795-861)
A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható.
A közlemény közhírré tételének időpontja: 2023. szeptember 22.
Felhívom a tevékenységgel érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró
okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetőleg a környezeti hatástanulmány,
valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan e
közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a környezetvédelmi hatósághoz
észrevételt tehetnek.
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság döntési
lehetőségei:
a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével,
hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások,
valamint
aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet
figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya
alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti
kérelem tartalmi követelményeit,
ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya
alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély
iránti kérelem tartalmi követelményeit,
ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya
alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában
kezdhető meg;
b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot
vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között
lehetségesnek tartja;
c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,
ca) ennek tényét rögzíti és - a cb) alpontban foglaltak kivételével - megállapítja, hogy az adott
tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,
cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az
összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti

3

kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a
létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;
d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti
hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó
előírások figyelembevételével írja elő.
A kérelem és a mellékletek példányába a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán lehet betekinteni. A
betekintés módjáról a környezetvédelmi hatóságnál lehet részletes felvilágosítást kapni.

A kérelem és mellékletei internetes elérhetősége:

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-
download/8a22845f89bfc51a018aadaf44780ba6/4828/1192222423487521989/08104-1-

2023%20Tandem%20Kft.%20Haj%C3%B3s.zip

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő

főispán nevében és megbízásából:

dr. Mátyás Krisztina
osztályvezető