Értékek a belterületen

1723-tól az első németek a mai 'Arany J. (korábbi nevei: Hirnkass / Hátulsó utca/ később Ráday Pál u.), majd a Templom utcát (Fädrkass /Elülső utca/) alakították ki, mely négy évtizedig tartott.  Ez a falu történeti magja. Az északabbra, a Templom utcával párhuzamosan fekvő utcák, a Kossuth és a Széchenyi utcák ezt követően épültek ki. A mai rendezett falukép, a sakktáblás településszerkezet már a kezdetektől tudatosan alakult, majd véglegesen a 1862-es nagy tűzvész után alakult ki.

A mai településszerkezet a 19-20. század fordulóján felvett királyi kataszteren szépen megmutatkozik. A két templom jól látható a térképen.
 
1

A fenti térkép szerint jellemző volt az oldalhatáros, az udvar végén „L” alakban zártsorúan beforduló épület-elhelyezés. Az udvarok mögött szérűskertek húzódtak, melyek ma már – kis méretük miatt – többnyire nem mezőgazdálkodást szolgálnak. A telekszerkezet a kialakulás állapotát nagyrészt megőrizte, a beépítésben azonban váltakozva megjelentek az újabb építészeti stílusokat képviselő épületek, vegyes utcaképet eredményezve. Az utcák rendjét néhány belső tó, mély fekvésű terület tagolta, a település körül pedig Káposztáskertek voltak, melyek jellegüket a mai napig őrzik.

A Templom utca
A település egyik legrégebbi utcája, híven őrzi a betelepüléskor kialakított telekkiosztást. Itt található a település két országos védettségű épülete, az evangélikus és református templom, itt voltak egyházi iskolái, és itt van a községháza is. Köztéri szobrokban, emléktáblákban leggazdagabb része a falunak.

A templom utca részletesen

Római Katolikus Szent István Templom:
(József Attila utca)

2

Möller Károly tervei alapján épült 1943-ban. Az oldaltornyos templomot 1943 pünkösd másnapján szentelték fel. Önálló plébánia 1945 augusztusától. Ide került a nagykékesi oltár is, és belső tereit míves faragványokkal díszítették.

 Temető és kegyeleti park
A település 18. században alapított temetője folyamatosan terjedt kelet felé. Mára elérte terjeszkedésének határait – a 20. század közepétől a külterületi szántóföldeket és a temetőt elválasztó földúttól nyugat felé haladt a temetkezés, és pár éven belül elkerülhetetlen lesz a korábbi sírokra való rátemetkezés. Kelet felé néhány foltban megőrződtek a régi sírok, ezek egyikét másikat még gondozzák.

 
3                                                 4

2003 óta több változás történt: a legrégebbi, elsősorban német nyelvű  sírköveket, fakereszteket, egyéb sírjeleket kiemelték, a köveket a temető főbejáratától a ravatalozó felé több sorban elhelyezték. A faragott kopjafák már korábbak eltűntek a temetőből, néhány a tájház udvarára került. Az Állampusztával való együttműködés egyik munkáltató színhelye volt.
 
5  
A temető nagyon rendezett, precízen elhelyezett sírokkal. Lényeges dolog, hogy felekezettől független a temetkezés, így korábban a zsidók, későbben a katolikusok is ide temetkeztek.
A temetkezési szokások (halottkísérés, temetés szertartásrendje, nők és férfiak helye a mai napig nagyon kötött). Számos egyedi sírvers található a köveken, melyeket Káposzta Lajos dolgozott fel .
 
Ravatalozó 
Néhány éve került sor a ravatalozó bővítésére, mikor egy fedett haranglábas előteret kapott a régi épület. Halottkíséréskor a templomi harang szól, temetéskor immár a díszes éleshangú lélekharang is, mely részben magánadományokból a három egyház hozzájárulásával valósult meg.
Otthonuktól távol elhunytak emlékhelye a ravatalozó közelében állított nagy fakereszt
 
Kegyeleti park
A legkorábbi temetkezések helye, mely kívül esik a temetőárkon, a Zarándokút fejlesztéssel összefüggésben itt 2014-ben honfoglalókat megidéző emlékmű és tábla került elhelyezésre.

Pihenőpadok
Pár éve, helyi vállalkozó és a Dunakör Hartai Csoportja közreműködésével néhány fém+fa anyagú padot helyeztek ki a Harta belterületén, a Dunára vezető gyalogos/kerékpárút mentén és a Dunaparton.

Fasorok
Az egykori Mühlweg - Malom út két oldalán, mely az 51-es műúttól a hartai Duna-partra visz, egykor mindkét oldalon cseresznyesor volt, melynek termését a hartaiak között elárverezték. Ennek emlékezetére a kerékpárút levezető szakasza mentén virágos kőrist ültettek.
2010 őszén a Bajcsy-Zsilinszky utca általános iskolai utcafrontjára kerültek kerek koronakialakítású díszfák.
Már csak torzója van a Hunyadi út mentén ültetett nyírfasornak.
Szép színfoltjai a településmagnak a könyvtár előtti hatalmas vadgesztenyefák illetve szomszédságában, az egykori Schmel-ház (ma kínai üzlet) előtt lévő hatalmas hársfák.
 Az utcákon jellemzően a házak ellőtt gyümölcsfák - meggyfák vannak, bár terjedőben vannak a tuják is. A hartaiak mindig ügyeltek a fák metszésére, és ez az utcaképen megmutatkozik.
 
A TERMÉSZETI KÖRNYEZET

Parkok

6
Dózsa park és Erdei Ferenc sétálópark a Kossuth és Kékesi utcák találkozásánál A település legigényesebben kialakított közparkja változatos növényzettel az újonnan rendezett Szoborkerten túl (melyet lényegében a játszótér foglal el) a volt Erdei F. tsz székházánál lévő és egészen a Glasshouse néven ismert diszkó másik oldaláig húzódó egykori tómeder végén kialakított park, benne Dózsa Gy. emlékművével.
A Rajk L. utcai sportpályák környezete a hartai Dunakör faültetési programja  révén válhat parkká.
   
Tómedrek
Harta belterületén több egykori (a tavalyi év során vízzel megtelt tómeder van), ilyen a
Templom és Arany János utcák találkozásánál lévő tó az egykori Békavárosban.
A Békavároshoz közeli Haat-on lévő két tómeder
Az Ady Endre köz két oldalán lévő meder
A Kékesi út - Kossuth L. út és Templom utca által körbezárt mélyfekvésű terület (lásd mellékelt térképvázlat). 
 
Tavak
Mélyebb, folyamatosan vízzel telt tavak az egykori Dunaágak legmélyebb pontjain alakultak ki, ilyenek a belterület közvetlen közelében a Szarkási, Kenderáztató és a weierhivli (magyarul Tóhalom) ásatások helyszíne a Babszi-tó, illetve a közelében kialakított további mesterséges tómeder.

7

Különböző hasznosításban vannak, a haltelepítésre a Nagykékesnél bemutatott kopolyán tú a Kenderáztató tó a legalkalmasabb. 
 

VÉDETTSÉGEK
 
Az építészeti értékek jelentős részét az evangélikus és protestáns német lakosság hozta létre, templomaik országos műemlékvédelem alatt állnak.
 
8

Harta műemlékei közé tartoznak a köztéri alkotások:
 
•             Szentirmay Z.: Semmelweis szobor 6326 Harta, Semmelweis tér 1.
•             Kiss István : Dózsa szobor 6326 Harta, Kékesi u. 1.
•             Vasas Károly : Majális szobor 6326 Harta, Semmelweis tér 1.
•             I. világháborús emlékmű 6326 Harta, Templom u. 68.
•             II. világháborús emlékmű 6326 Harta, Kegyeleti park (temető)
•             Fisch Kovács László: Kopjafa 6326 Harta, Templom u. 68.
•             Gróf Ráday Pál emlékpark 6326 Harta, Templom u. 73.
•             Erdei Ferenc mellszobra 6326 Harta, Kékesi u. 5-7.
•             I. és II. világháborús áldozatairól emléktábla 6326 Harta, Templom u. 48.
•             I. és II. világháborús áldozatairól emléktábla 6326 Harta, Templom u. 73.
•             Felvidékről kitelepítettek 50 éves évfordulójára emléktábla 6326 Harta, Kossuth u. 12.
•             Harta község újratelepülésének 250. évfordulójára emléktábla 6326 Harta, Templom u. 68.
•             Szülőföldjükről elhurcoltak és kitelepítettek emlékére 1977. Emléktábla 6326 Harta, Templom u. 68.

Köztéri alkotások

Emléktáblák, emlékfák

Helyi egyedi védelem alatt állnak a Helyi Építési Szabályzat szerint a következő épületek:

 
9         10         11         12

1.            Templom u. 73.                hrsz. 1098           Lelkészi hivatal és lakás - helyi történeti értékű            
2.            Kossuth u. 1.     hrsz. 127/8         helyi építészeti értékű - lakóépület

Első szobájában a 20. század első feléből származó falfestés és eredeti faragott polgárias bútorokkal berendezve. Mivel az 51-es műút mellett fekszik, zárt udvarába legjobb rálátás onnan kiváló, ezért a település arculati eleme. Az egyik legjobb állapotban - teljes gazdasági udvarrészével együtt megőrződött hartai nagygazda-ház. 2007-ben turisztikai pályázatra elkészítették értékőrző felújítástervét (vendégház funkcióváltás céljából).
 
13                              14
 
3.            Kossuth u. 3.     hrsz. 128              helyi építészeti értékű - lakóépület
4.            Kossuth u. 6.     hrsz. 193              helyi építészeti értékű - lakóépület
5.            Kossuth u. 9.     hrsz. 132              helyi építészeti értékű - lakóépület
6.            Kossuth u. 10.   hrsz. 191              helyi építészeti értékű - lakóépület
7.            Kossuth u. 12.   hrsz. 190              Római Katolikus templom - modernista
8.            Kossuth u.18.    hrsz. 185              helyi építészeti értékű - lakóépület
9.            Kossuth u. 22.   hrsz. 182              helyi építészeti értékű - postaépület
10.          Kossuth u. 33.   hrsz. 147              helyi építészeti értékű - üzletház
11.          Kossuth u. 34.   hrsz. 175              helyi építészeti értékű - lakóépület
12.          Kossuth u. 35.   hrsz. 76/2            helyi építészeti értékű - lakóépület         
13.          Kossuth u. 57.   hrsz. 65                helyi építészeti és történeti ért. - könyvtár
14.          Széchenyi u.16.hrsz. 286              helyi építészeti értékű irodaépület
15                                16  
 
17                               18

 19                              20
 
A felsorolt épületek mindegyike szerepel a www.muemlekem.hu oldalon.                                     
 
További javaslatok helyi védettségre

,,Pillertéglás" házak

A Templom utca további szakaszán, a Kossuth Lajos utcán, valamint a település más pontjain is előfordulnak ún. pillertéglával változatos módon kirakott parasztbarokk vagy egyszerű homlokzatok, melyek felgyűjtése, elemzése külön tanulmányt érdemelne. Fontos lenne a megőrződött melléképületek értékőrző vizsgálata is, mert általában csak az utcafront felöli lakóépületet ,,modernizálták" a hátsó traktus - színekkel, istálókkal eredeti formáját őrzi.
Ezeken az épületeken kívül további épületek is érdemesek lennének a helyi védelemre:

Templom u. 75. lakóház

A Templom utca községháza felöli sarkán, a református lelkészlak mellett van egy saroképület, mely a falu egyik legrégibb épülete. A sarkán nyíló kis bolt is utal egykori zsidó tulajdonosára. Egykori térelosztását híven őrzi a ház, a karaktervédelmen túl is érdemes lenne helyi védettségre.
 
Az egykori szárazmalom épülete

Az 51-es út mellett, annak Dunai oldalán áll a most mezőgazdasági ipari telephely funkciót betöltő hatalmas egykori malomépület, mely a 20. század első felében kiváltotta a vízimalmokat. Homlokzata karakterénél fogva alkalmas lenne  Harta köszöntőtáblájának is.

 
21