Örökségmenedzsment

 
HARTA - ÖRÖKSÉGMENEDZSMENT STRATÉGIA


ÉRTÉKŐRZŐ INTÉZMÉNYEK

 

                                  1                   2
 

Harta Nagyközség Önkormányzata

Az önkormányzat szerepe kulcsfontosságú a hagyományok és az örökség megőrzésében. A feladata talán elsősorban az, hogy biztosítsa a teret a kezdeményezések számára, hogy azok megvalósulhassanak, elsősorban az anyagi feltételek megteremtésével vagy segítésével. Jelentős támogatást nyújt a község civil szerveződéseinek, és a hagyományőrző kezdeményezéseknek, de az önkormányzat által közvetlenül szervezett rendezvények jelentősége is kiemelkedő. Az önkormányzat hivatalában jelentős községtörténeti értékű munkák, dokumentumok vannak, illetve közreműködik a hagyományőrző kiadványok terjesztésében is. Egyre jelentősebb feladatává kezd válni az építészeti örökség védelme is a magánszféra ilyen irányú visszaszorulása miatt.

Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata

Harta Nagyközség települési önkormányzatán túl az értékőrzésben fontos szerepet kap a Német Nemzetiségi Önkormányzat. A 2005. évi CXIV. tv. értelmében 2006-ban kerültek először a kisebbségi önkormányzatok külön megválasztásra, korábban a települési önkormányzat egyben nemzetiségi önkormányzat is volt. A választás során, jelentkezés alapján Hartán 294 fő került a választási névjegyzékbe. Ez Bács-Kiskun megye 19 nemzetiségi települését összehasonlítva a legnagyobb szám.
A célok elérése érdekében a kisebbségi önkormányzat segíti és támogatja:
 - Német és a "hagyományos" hartai sváb nyelvoktatást
 - Nyelvi táborokban részvételt
 - Hagyományőrzést (néptánc, zenekar, bútorfestészet stb.)
 - A Helytörténeti Gyűjtemény anyagának elhelyezését, anyag gyarapítását
 - Harta építészeti hagyományait őrző épületek védelmét
 - Hartáról szóló könyvek, kiadványok megjelenését
 - Pályázatokon való részvételt, a lehetőségekről tájékoztatást ad
 - A partnerkapcsolat működését
 - A nemzetiségi rendezvények szervezését
 - Községi rendezvények szervezését
 - A könyvtárban a német folyóiratok, újságok beszerzését.
Azzal, hogy a nemzetiségi önkormányzat felvállalja a felsorolt célokat, kitűnő hátteret biztosít az értékmegőrző munkához. Ezért is fontos elvárás lehet, hogy az önkormányzat tagjai tájékozottak legyenek a település örökségmenedzselési kérdéseiben, és támogatásukkal, önerő biztosításával segítsék azokat.

Egyházak

Az egyházak adnak teret több alkalommal is az ünnepekkel és a történelmi eseményekkel kapcsolatos megemlékezéseknek, illetve közreműködnek az egyéb rendezvények lebonyolításában. Közösségformáló szerepük háttérbe szoruló jelentőségük mellett is meghatározó.

Hartai Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Tájház

A Harta Nagyközség Önkormányzata fenntartásában lévő Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Tájház a hartai hagyományok őrzésének egyik legnagyobb záloga.
Grőb Gyuláné látja el a gondnoki feladatokat, rugalmas nyitvatartással igazodik az érdeklődőkhöz. Ő gyarapítja a megkezdett gyűjteményt, tartja a kapcsolatot a Tájházszövetséggel, szervezi és bonyolítja a múzeumpedagógiai foglalkozásokat, az eddig megvalósult pályázatok koordinátora volt (restaurálás, tájház első szobájának újrarendezése, Baum-ház). A munkában segíti Gottschall Péter volt önkormányzati képviselő is, a tájház előző gondnoka.

Szeletnyi Harta Budapesten

A Hartáról Budapestre elszármazottak közösségében Hartai János nyugdíjas tanár és népművelő volt az, aki összefogta és megszervezte a hartai tárgyi emlékek gyűjtését. 2005-ben egy budapesti-hartai emlékház tervével és a tájházi együttműködés szándékával kereste fel édesapja szülőfaluját. Alig egy esztendő múlva a múlt század elejét megidéző tárgyakból kiállítást nyitott egykori szülőházában Pestszentlőrincen. A Budapest, XVIII. kerület, Tóth Árpád utca 33 alatti kertes ház a fővárosban és környékén élő Hartáról elszármazottak találkozóhelye .

Az ifjúság a jövő záloga – oktatás

Hartán már az óvodában elkezdik a gyermekek nemzetiségi nevelését és a német nyelv oktatását.
A helyi nemzetiségi önkormányzattól közösségi támogatás pl. a nemzetiségi német színház előadására, Szekszárdra busz biztosítása; és nemzetiségi tankönyvek térítésének átvállalása, rendezvények, kiadványok, pályázatok önrészének biztosítása.
Harta testvértelepülése Loβburg. Az általános iskolások rendszeresen vesznek részt csereüdüléseken, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az általános iskolai német nyelvi oktatás magasabb színvonalon történhessen.

Idősek klubja

A hartai Idősek Klubja számos hagyományőrző feladatot felvállal, aktívan részt vettek a Bodzaünnepek előkészületeiben is (üvegmosás, lekvárfőzés, címkézés). Tagjai a néprajzi gyűjtőmunka kiváló alanyai.

Dunatáj Közalapítvány

3


A Dunatáj Közalapítvány elsősorban a természeti örökség megőrzésében szerzett ismertséget a kezdetekben, természetjáró túrák, természetismereti rendezvények, vetélkedők, előadások szervezésével, de egyre hangsúlyosabbá válik tevékenységükben a humán örökség megőrzése is, régészeti, történeti, községtörténeti témájú rendezvényeik révén. Fontos partnerei a helyi általános iskolának, a gyerekek részére kialakított programjaik miatt, mindemellett természet- és környezetvédelmi tevékenységet is végeznek a környező élőhelyeken.

Hartai Hagyományőrző Egyesület

Az Egyesület felvállalja a helyi hagyományok ápolását főleg a tánckultúra által. Három korcsoportban, már óvodás kortól táncolhatnak a gyerekek. Számos vidéki rendezvényen népszerűsítik Hartát. 2009-ben a hartai Idősek Klubjával együttműködve kiadták a hartai konyha című kétnyelvű receptes könyvet, mely az interneten is teljes formájában elérhető hartai kiadvány

                               4                   5

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/nemetek/harta/hartai_konyha/
Honlapjuk: www.hartatanc.hu

Hartáért Egyesület

A közelmúltban alakult egyesület, amely főleg fiatalokat összefogva Harta megújítását, újabb rendezvények szervezését, a település szépítését tűzte ki célul. Évente több rendezvényt szerveznek, amelyből kiemelkedik az eddig két alkalommal megrendezett „Őrült Hajók” versenye.

                               6                   7


Hartai Művészeti Alapiskola

8

A Művészeti Iskola rendszeresen közreműködik a községi megemlékezéseken, ahogyan időnként az iskola kötelékéből azóta kivált Hartai Fúvósok is. jelenlétük a rendezvényeken alapvető fontosságú. Emellett a zenei kultúra terjesztésében jelentős szerepe van az iskola által rendezett karácsonyi és télbúcsúztató koncerteknek.

Médiumok

Megalakulása óta a jelenleg a Topnet Kft. által működtetett Hartai kábeltévé hivatott a hartai kiemelkedő események, értékek bemutatására.
Képújságos információátadáson túl (Hartai illetve Önkormányzati Hirdetések), melyben megjelenhetnek a hartai civil szervezetek meghívói is, időnként hírt ad a település életéről, eseményeiről a televízióban, illetve havonta 1000 példányban, 2016-tól Hartai Újság néven kiadott ingyenes újságjában, amelyben gyakran az adott terület felelősei írnak beszámolót, cikket az eseményekről politizálásmentesen.
Időszakos újságot jelentet meg közéleti hírekkel is a Göncölpark Egyesület Hartai Hírmondó néven.

Községi / közösségi rendezvények

Az önkormányzat és civil szervezetek is rendeznek közösségi programokat. Ezek közül látogatottságában az elmúlt években a pünkösdi rendezvény és a nemrégen alakult Hartáért Egyesület által szervezett Őrült Hajók versenye emelkedik ki. Fontos hagyományteremtő rendezvény a szintén új Kolbászfesztivál, de a hagyományos Svábbál és a civil szervezetek báljai is sok érdeklődőt vonzanak.

Jelképek

Maga a település kifele többféle egyedi azonosítóval, jelképpel jelenik meg - ilyen pl. Harta 1980-as években készült címere, vagy ez kombinálva Harta három templomtornyos ,,árnyképével", amely a kilencvenes években alakult ki.

9
A településen most használt buszokon immár csak ez utóbbi jelenik meg.

Arculat alakítása

A településképileg meghatározó elemek által

10


Óvoda bejárata
2008-ban eredendően a hartai Faluház vendégváró előterét kívánták helyi bútorokkal berendezni, azzal indokolva, hogy a település ,,legnagyobb rendezvényhelyszínén" megjelenhessen a hartai bútorfestészetet reprezentáló sarokszekrény, fali ruhafogas és asztal két hartai bútorfestő alkotásai. A Pro Renovanda Cultura Hungariae Népművészetért Szakalapítványhoz benyújtott nyertes pályázat támogatásával végül az Idősek Klubja és Óvoda bejáratában alakították ki a reprezentatív sarkot.

Információs táblák

A volt református iskola épülete előtt a Templom utcában, a Kisduna-híd szigeti oldalán, a Kossuth L. úti ABC épülete előtt és Harta-elkerülő útra kivezető végénél, az ún. Hoffer parkban került elhelyezésre a település egyik, faragásával az egykori kapubálványokat idéző, térképes információs táblája.

11
Az utóbbi években több kiadvány született a településről, az általunk szerkesztettek esetében fontos szempont volt, hogy hartaiságukat hangsúlyozzák.

12
VIDEÓANYAGOK

Fenntartóváltás a hartai iskolában és óvodában 2015

Harta és Miklapuszta 2015

Őrült hajók versenye 2015

Kolbászfesztivál 2015

A tatai Német nemzetiségi múzeum hartai bútorai 2014

Ízőrzők

Hazahúzó - Harta 2014

Hartai Sváb lakodalmas - Unsere bildscheim 2014

Rétfalvi Teofil a hartai tájházban

Kovács Sándor amatőr hartai természetbúvár 2007

A hartai Lenin tsz története I.rész     II.rész

A hartai evangélikus templom 2009

Német nemzetiségi kultúrest 2011    II. rész

Bodzaünnep Hartán 2008-ban - Unsere Bildscheim

FOTÓ

Oroszi Zoltán képei 

HANGANYAGOK

Iskolafelújítás 2016


IRODALOM
H. Barta Lajos: Harta /...és hartaiak mondják kétezer küszöbén.../ 1999.
Bercsényi József: A hartaiak és a szövetkezés. In Gallé et kol. 124-150.
Boross Marietta Bemalte Bauernmöbel von Hartau/Harta. In Magyarországi német népi mesterségek. 1982. Budapest;
Bindorffer Györgyi: Németek a népszámlálások tükrében – 1980, 1990, 2001. internetes megjelenés: www.mtaki.hu/.../t_es_t_02_bindorffer_gy_nemetek_nepszamlalasok.pdf
Boross Marietta: Bemalte Bauernmöbel von Hartau/Harta. In: A Magyarországi Németek Néprajza 16. 1999.
K. Csilléry Klára: A hartai bútor. Cumania X. 1987. 375-418
Eperjessy, K. (1975): Bács-Kiskun, illetve Bács-Bodrog megye a II. József kori országleírásban. Bács-Kiskun megye múltjából II. Szerk: Iványosi-Szabó Tibor. Kecskemét, 1975. 585-670;
Eiler Ferenc
Dr. Feketéné Kordé Katalin: Harta /Hartau/ képes útikönyve 2005. Kecskemét
Fél Edit Harta néprajza. Néprajzi füzetek 2. Budapest 1935;
Fél Edit: Ruházkodás Hartán. In Népünk és Nyelvünk VI. 1934Galgóczy Károly (Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye monográfiája I-III, Budapert )
Gallé Tibor szerk. Adalékok Harta történetéhez, Budapest, 1983. Népszava Lap és Könyvkiadó
Halasi László:A Hartai Evangélikus Egyház története 1723-2003. Harta 2003
M. Heil Olga: Gallé Tibor 1896-1944 Emlékkiállítása. Baja 1966
Iván Andrea szerkesztésében: Hartai konyha – Hartauer Küche, Harta 2009
Káposzta Lajos: Sprachliche Analyse der Grabinschriften auf dem alten Friedhof in Harta. Erläuterungen und Feststellungen in der Problematik „Sprachwechsel in Harta" im Laufe des 20. Jahrhundert”
Kerekes 2002 : Kerekes György: Útmutató a településfejlesztési koncepció készítéséhez. Településfejlesztési füzetek 24.
Kereskedő Zoltán: A római katolikusok történetéből. In Gallé Tibor szerk. Adalékok Harta történetéhez, Budapest, 1983.)
ed. Kovárik: A helyi közpolitikák alakítása. Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez. Budapest 2007
Kustár Rozália: Hartai gyógyító hagyományok. Hartai Füzetek 1. Harta, 2006
Kustár Rozália: Határeset: Hét bronzkori gödör Harta–Weierhivl lelőhelyről. Múzeumi Kutatások Bács-Kiskun megyében 11-12, Kecskemét 2008, 197-214).
Kustár Rozália: Harta környékének őskörnyezeti változásai a 2002-2003. évi ásatások tükrében. Szakdolgozat – geoarcheológia szakirány SzTE TTK Földtani és Őslénytani Tanszék. Szeged 2008
Kustár Rozália – Langó Péter: Ezüstbe öltözött lányok. Honfoglalás kori sírok Harta határában. Kalocsai Múzeumi Kiskönyvtár 7. Kalocsa 2003;
Kustár Rozália-Gottschall Péter: A Hartai Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház rövid kalauza, Hartai Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház–Pataji Múzeum, Harta, 2009.
László Henrik: Harta emlékeimben – gondolataimban. In Gallé et kol. 1983, 168
Marosi, S., Somogyi, S. (1990) Magyarország kistájainak katasztere. I. kötet. MTA Földrajztudományi Kutató Intézet Budapest származnak
Nagy Lajos: A Csehszlovákiából hazánkba áttelepültek életsorsa. In Gallé Tibor szerk. Adalékok Harta történetéhez, Budapest, 1983.)
Novák László (Pest-Pilis-Solt vármegye alföldi vidékeinek településrendszerei a XVIII. században. Bács-Kiskun megye múltjából II. Szerk: Iványosi-Szabó Tibor. Kecskemét, 1975. 461-583.)
Ongjerth Richárd: Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez Településfejlesztési füzetek 25. Budapest 2002 http://nfgm.gov.hu/tudastar/dokumentumtar/terfejl_epu/telepfej
Pataki György - Takács-Sánta András: Az ökológiai gondolat. Természet és gazdaság. Ökológiai közgazdaságtan szöveggyűjtemény. Budapest 2005
Piffl Erna Deutsche Bauern in Ungarn. Berlin 1938.
Pungur Béla: Adatok a hartai református egyház történetéhez. In Gallé Tibor szerk. Adalékok Harta történetéhez, Budapest, 1983.)
Rétfalvi Teofil:A hartai német gyűjtemény. Élet és Tudomány 1974, XXIX. 2470-2475
Sárkány Tibor: A hartai evangélikus gyülekezet vázlatos története a második világháborúig. In Gallé et kol. 1983, 89-105.
Dr. Schmel Péter: Harta. In Gallé Tibor szerk. Adalékok Harta történetéhez, Budapest, 1983.;
Schneider Péterné: Festett tárgyak – Hartai motívumok című munkája (Cser Kiadó, 2003
Schuckertné Szabó Csilla: Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 2007
Szabóné Mészáros Mária: Hartai játékkincsek. Hartai Füzetek 2. Harta, 2008.
ed. Szigeti: Szigeti Ernő: Terület- és településfejlesztési ismeretek. Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez. Budapest 2006
Torbágyi Novák Lajos Kapubálványfejek. Néprajzi Értesítő XXXVII – 1926
Tóth Gyula: Visszaemlékezéseim - A Bánffy gőzös robbanása és elsüllyedése. In Gallé Tibor szerk. Adalékok Harta történetéhez, Budapest, 1983.)
Wünsch László: A Hartai Német Nemzetiségi Hagyományőrző Táncegyüttes 2002;
www.harta.hu
www.hartaportal.hu
www.harta.lap.hu